Ons onderwijs

Identiteit

We willen het kind helpen zijn relatie tot God, tot de mede-mens, tot de wereldwijde samenleving en tot de totale schepping te zien en daar op persoonlijke wijze vorm aan te geven om op een juiste manier als christen te leven in de toekomstige maatschappij. 

Het kind 

Ieder kind is een uniek wezen, enig in zijn soort, anders dan ieder ander kind. Dat betekent dat we ons opvoedingsideaal steeds toe moeten spitsen op de aard en de aanleg van ieder kind per-soonlijk. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen de ruimte krijgen hun gaven en talenten optimaal te ontwikkelen. 

Personeel 

Personeelsleden zijn zich bewust van de essenties van christelijk leraarschap. De leerkracht met passie wekt verwondering bij de leerling, kan zich inleven in de belevingswereld van het kind en weet de leerling in het hart te raken. Hierbij vinden wij het essentieel dat leerkrachten een voorbeeldgedrag tonen vanuit de liefde tot Christus. 

Ouders 

Opvoeding en onderwijs zien we als een verantwoordelijkheid die we delen met de ouders van onze leerlingen. Een positief contact en een juiste wijze van informeren zijn daarbij van wezenlijk belang. Een goede ontwikkeling van de leerling wordt bevorderd wanneer de sfeer van school en thuis zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming zijn. 

Ons onderwijs 

In de groepen 1 tot en met 8 werken we sinds 2005 steeds meer vanuit het concept van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). OGO is gebaseerd op de pedagogische uitgangspunten van Vygotski en uitgewerkt in een herkenbare OGO-methodiek. OGO is een onderwijsconcept-in-beweging door de dialoog tussen onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek (een leerstoel aan de VU). OGO-uitgangspunten worden ook in het vernieuwde landelijk curriculum belangrijk gevonden.